nnb logo


St. Antoniuskapel

Sinds onheuglijke tijden staat dit bedehuisje op de driehoek Eiland-Rohrstraat aan de Schans in Neer. Ze vormde door de eeuwen heen een markant punt aan de oude verbindingsweg Roermond-Venlo aan de westzijde van de Maas. Het kapelletje komt reeds voor op de zgn. Ferrariskaart 1771-1798.
Deze weg verloor zijn belangrijkheid bij het tot stand komen van de Napoleonsweg in het begin van de negentiende eeuw. Door de plaatselijke bevolking werd hij dan ook, de 'noewe waeg' genoemd. Ook de Nunhemse St. Anna-kapel is op de Ferrariskaart ingetekend.
Het St. Antonius-kapelletje fungeerde tevens als rustaltaar bij de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Het werd dan uitbundig versierd. De houten ereboog(de ark) werd het hele jaar door ondergebracht bij de familie Geraets (Pietjes) terwijl het linnen en de altaar-dwalen, werden verzorgd door de inwoners van de Friedesse molen.

St. Antonius was de heilige, die in 't volksgeloof werd vereerd en aangeroepen bij verloren geraakte eigendommen.
Wie kan zich uit z'n jeugd niet het schietgebedje herinneren
'Heilige Antonius goede vrind, zorg dat ik mijn ..... vind'.
Dit begrip was zó ingeburgerd in de samenleving dat toen eens werd ingebroken in deze kapel, en de offergelden werden ontvreemd, een van de omstanders het wat oneerbiedige maar uit zijn hart gemeende kommentaar gaf:'As hae det neet trök kriegtj, is 't eine groeête prulleman.' Later is het gestolen geld (gewetensvroeging) in stilte teruggesluist bij de gemachtigde familie.

De vraag over het voortbestaan van het gebouwtje kwam aan de orde in het voorjaar 1989, toen er een verbouwing plaats vond aan het aangrenzende pand. Er moest beslist worden, òf de kapel afbreken, dan wel verplaatsen. De 'eilandbewoners' staken hun koppen bij elkaar en besloten de handen uit de mouwen te steken; een voornemen, dat gevoed werd door de gemeente Neer, die een lapje grond beschikbaar stelde langs de Rohrstraat,zo'n dertigtal meters richting Gendijk.
Om aan de benodigde veldbrandstenen te komen werd aanvankelijk het onbewoonbaar verklaarde huisje van Corneel ôet de Kwir (C. Houben) afgebroken. Dit pandje moest toch wijken voor de zgn. kernverfraaiing.
Naderhand bleek dit verloren energie. De bouwstenen weken qua kleur, maat en hardheid zodanig af, dat men andere mogelijkheden ging bestuderen. Deze kwam men op het spoor in het Belgische Maaseik, waar de juiste nuance in bouwstenen gevonden werd. Het resultaat mag er dan ook zijn. De buurtschap het Eiland creëerde met deze verhuizing een staaltje van burgerzin om van te watertanden. Via een door A.Geraets opgesteld werkrooster, werden de buurtgenoten aan hun belofte om Jo Janssen, 'de bouwmeister', te assisteren herinnerd.

Zó toog men aan de slag en werd hùn St. Antonius, die eeuwenlang 'op de bres' stond voor vermiste goederen, door deze inzet behouden, toen hijzélf verloren dreigde te gaan.
Een gebaar waarvan de culturele waarden pas echt zichtbaar zullen worden in de ná ons volgende generaties.
Dank aan degene die dit initiatief financieel ondersteunden via een voor dit doel ingesteld banknummer.

antoniuskapel02.jpg
antoniuskapel02.jpg
antoniuskapel03.jpg
antoniuskapel03.jpg
antoniuskapel04.jpg
antoniuskapel04.jpg

Stichting St. Antoniuskapel

Op woensdag 19 september j.l. werd ten overstaan van notaris Rooden te Heythuysen opgericht de ,,Stichting tot behoud van de kapel van St. Antonius van Padua" zoals de naam officieel luid.
Bewoners van de buurt 't Eiland, zijn van mening, dat de zorg en het onderhoud van de herbouwde St.Antoniuskapel het beste gewaarborgd is, door middel van een stichting.
De stichting is een wettelijk orgaan, streeft een bepaald doel na, heeft eigen statuten, een bestuur doch geen leden.
Zeven personen maken deel uit van het stichtingsbestuur, te weten: Jab Sijben voorzitter, Mia Hoedemakers-Joosten secretaris-penningmeester, Miet Beurskens-Geraets, An Geraets-Haenraets, Lena Emonts-Vullers, Wim Janssen en Mia Geraets-Rooyakkers bestuursleden.
Al zijn deze mensen allen op 't Eiland woonachtig, dat wil niet zeggen dat, wanneer er een bestuursplaats vacant komt, geen mensen van elders uit ons dorp deze plaats zal kunnen innemen.
De St.Antoniuskapel is weliswaar meer dan twee eeuwen op 't Eiland gelegen, wij wisten en nu bij de herbouw weten wij het zeker, in geheel Neer en daarbuiten heeft de St.Antonius van 't Eiland vele vrienden. Het is opmerkelijk dat zevenhonderdnegenenvijftig jaar na de dood van St.Antonius deze heilige nog zo levend onder de mensen aanwezig. Is dit al geen wonder op zich?
Wanneer U klachten of wensen mocht hebben ten aanzien van de kapel kunt U altijd terecht bij bovengenoemde personen, die
dit dan in het voltallige bestuur zullen bespreken en zonodig actie ondernemen. Ieder jaar zullen wij, via Ons Eigen Nieuws, rekening en verantwoording afleggen over de gelden die St.Antonius worden gegeven. De eerste maal zal dat gebeuren wanneer de bouwperikelen achter ons liggen.
Nu willen wij reeds bekendmaken dat de inzegening van de kapel zal plaatsvinden op zondag 30 sept. a.s. na de H.Mis van elf uur, die ter ere van St.Antonius zal worden opgedragen en tevens voor alle weldoeners van de kapel. U komt toch ook?
In Ons Eigen Nieuws van komende week zullen wij nader op de inzegeningsplechtigheid terugkomen. Dat vele mensen, jong en oud hieraan mogen deelnemen, dat is de wens van het Stichtingsbestuur